Semalt: WordPress web sahypalarynyň döredip boljak görnüşleri

WordPress iň meşhur mazmun dolandyryş ulgamlaryndan biridir we professional web sahypalaryny we blog gurmaga kömek edýär. Soňky statistikalara esaslanyp, WordPress dünýädäki ýetmiş göterimden gowrak blogger we web ussatlary tarapyndan ulanylýar. Sahypa gurmazdan ozal domen ady we hosting gerek bolar. Netijede, ähli elýeterli gurallar, mowzuklar we pluginler şahsy bloglardan başlap, meşhur onlaýn markalaryna çenli ajaýyp web sahypasyny döretmäge mümkinçilik berer.

Semaltyň öňdebaryjy hünärmeni Oliwer King, WordPress ulanyp döredip boljak web sahypalarynyň görnüşlerine göz aýlamagy maslahat berýär.

1. Blog we şahsy sahypa

WordPress ýönekeý blog platformasy hökmünde syýahatyna başlady we güýçli mazmun dolandyryş ulgamyna öwrüldi. Soňky birnäçe ýylda WordPress ulanyp, ýüzlerçe müňlerçe şahsy web sahypalary we bloglar guruldy. Olar öňküsinden has sypaýy, kämillik we çylşyrymly we şol bloglardan köp zat öwrenip bilersiňiz. Wordpress-de saýlamak üçin köp gural we mowzuk bar we şahsy blogy ýa-da sahypany aňsatlyk bilen ösdürip bilersiňiz.

2. Iş sahypasy

Telekeçiler we markalar üçin WordPress birnäçe minutyň içinde professional görünýän saýtlary ösdürmegiň iň oňat we amatly usulydyr. Uly markalaryň we kompaniýalaryň hemmesi diýen ýaly öz sahypalaryny güýçlendirmek üçin eýýäm WordPress-den peýdalanýarlar, sebäbi bu olara işini ösdürmäge köp mümkinçilik berýär.

3. Elektron telekeçilik web sahypalary

Wordpress çözgüdiň çözgüdine öwrüldi we elektron söwda sahypalaryny gurmaga kömek etdi. Onuň ajaýyp plaginleri we mowzuklary, öz saýlan sahypalaryňyzy ösdürmegi aňsatlaşdyrýar. Meşhur pluginleriň käbiri, sahypaňyzy doly işleýän we giňişleýin elektron söwda platformasyna öwürmäge kömek edýän WooCommerce, WPEcommerce we Easy Digital Downloads. Şeýle hem, onlaýn tölegleri kabul etmäge, inwentarlary, salgytlary, ýük daşamagy we müşderileriňizi bir üçegiň aşagynda dolandyrmaga kömek edýär.

4. Iş geňeşi

Onlaýn iş tagtasyny ösdürjek bolsaňyz, WordPress-e synap görüp bilersiňiz. “Problogger” we “Smashing” Magazineurnaly ýaly käbir meşhur web sahypalary, owadan sahypalary döretmek üçin WordPress-i ulanýarlar. Bu mazmuny dolandyrmak ulgamy, iş berijileriň iş sanawlaryny aňsatlyk bilen ýerleşdirip biljek we hünärmenler onlaýn ýagdaýda ýüz tutup bilýän iş tagtalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.

5. Iş katalogy

Iş tagtalary ýaly, iş kataloglaryna uly isleg bar we WordPress-iň saýlamaly köp sanly işewür katalog plaginleri bar. Şeýle hem, diňe bir iş bilen çäklenmeýän web kataloglaryny döredip bilersiňiz.

6. Sorag-jogap web sahypasy

Stack Exchange, Quora we Yahoo Answers wersiýasyny döretmek isleýän bolsaňyz, WordPress işiňizi aňsatlaşdyryp biler. Bu mazmun dolandyryş ulgamynyň dürli gurallaryny we pluginlerini birleşdiriň we gülläp ösýän onlaýn jemgyýet bilen başlaň.

7. Peýdasyz we dini web sahypalary

WordPress bilen ýokary hilli kommersiýa we dini saýtlary döretmek çalt we aňsat. Onda belli bir plugin bar we haýyr-sahawat formalaryny we pul ýygnamak görnüşlerini aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz. Şeýle hem, haýyr-sahawatlary PayPal arkaly kabul edip bilersiňiz, bularyň hemmesi WordPress sebäpli.

8. Portfolio web sahypalary

Portfolioňyzy görkezmek üçin iň gowy ýer gerek bolsa, ony WordPress sahypaňyza goşmaly. Bu, ajaýyp döredijilik galereýalaryny we ajaýyp slaýderleri döretmäge kömek edýän ýeke-täk mazmun dolandyryş ulgamy, dünýä siziň döredijiligiňiz we zehiniňiz bilen tanşar.

9. Talon web sahypalary

Önümlerine we hyzmatlaryna aýratyn arzanladyş hödürleýän ýüzlerçe müňlerçe saýtlardan şahamça komissiýalaryny gazanmak isleseňiz, öz talon web sahypaňyzy döredip başlamaly. Wordpress talonlary onlaýn goşmaga, dolandyrmaga we möhletini gutarmaga mümkinçilik berýär. Talonlaryňyza baha berip we ses berip bilersiňiz, bularyň hemmesi WordPress administrator paneli arkaly amala aşyrylýar.

10. Auksion web sahypalary

Her gün auksion geçirilýän eBay ýaly web sahypasyny gözleýän bolsaňyz, doly işleýän auksion sahypasyny döretmek üçin WordPress ulanyp bilersiňiz. Ulanyjylar teklip edip bilerler, ygtybarly opsiýalary arkaly töleg geçirip bilerler we auksion sahypasyndan köp gazanarsyňyz.

mass gmail